• O nas

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych klientów

Administratorem danych osobowych klientów jest „Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 26.

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych należy skontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numer telefonu 58 301-22-04; lub pisemnie na adres siedziby naszej Spółki w Gdańsku (80-853), ul. Wały Jagiellońskie 26.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator danych osobowych klientów będziemy przetwarzać:

W celu oferowania naszych produktów i usług na podstawie zgody klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W celu przekazania danych kancelarii notarialnej przygotowującej akty notarialne oraz podmiotowi wskazanemu przez klienta i działającemu na wyraźne polecenie w zakresie wydawania i składania pisemnych oświadczeń o danych osobowych klienta, celem przekazania ich wskazanej przez klienta instytucji kredytującej, na podstawie zgody klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W celu zawarcia umowy z klientem, na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W celu wykonania i na podstawie zapisów umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej sprzedaży, umowy „deweloperskiej” lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego i umowy sprzedaży tego lokalu, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu założenia konta powierniczego nabywcy lokalu, w celu wystawiania stosownych dokumentów finansowych i dokonywania
obowiązkowych rozliczeń podatkowych

W celu przekazania danych klienta zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, której klient jest/będzie członkiem, ponieważ jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (w interesie klienta jest bowiem wykonywanie praw członka wspólnoty w zakresie współdecydowania o sprawach wspólnoty przekraczających zakres zwykłego zarządu, w interesie wspólnoty jest zaś wykonywanie przez klienta ustawowych obowiązków właściciela lokalu będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

W celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, wykazania spełnienia wymogów umowy kredytowej zawartej przez naszą Spółkę na finansowanie realizowanej przez Spółkę inwestycji, stanowiących realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków w związku z zawartą z klientem umową, badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO. Spółka przestanie przetwarzać dane klienta w wyżej wykazanych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do klienta danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów klienta, praw i wolności lub dane klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego/ofertowania. Jeżeli klient skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe klienta wynikające z planowanego zawarcia umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy „deweloperskiej” lub umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu/domu, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi umowami, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w ciągu 12 miesięcy od złożenia klientowi przez nas oferty, dane osobowe klienta przetwarzane przez Spółkę w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami zmierzającymi do zawarcia umowy, zostaną przez Spółkę usunięte w terminie 30 dni, od upływu ww. okresu, za wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego/ofertowania.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego/ofertowania naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub Spółka ustali, że dane te uległy dezaktualizacji.

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe klienta mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, w celu realizacji zadań związanych z profilem działalności, tj. bankowi kredytującymi inwestycje, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowo-księgowe, kancelarii notarialnej sporządzającej umowy lub oświadczenia, dla których
powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania formy aktu notarialnego lub w strony zgodnie postanowiły o zachowaniu tej formy.

Do danych klienta mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. wykonawcy robót budowalnych, realizujące obowiązki wynikające z rękojmi za wady lub dokonujące z klienta polecenia przeróbki lokatorskie w wybranych lokalu, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód oraz organy skarbowe i podmioty, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z
powszechnie obowiązujących na terytorium RP przepisów prawa, a podmioty do tego uprawnione wystąpią do Spółki ze stosownym zażądaniem.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, klientowi przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. z art. 6 ust. 1 lit.a RODO i stanowi warunek zawarcia umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych klienta do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy klienta, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.